Aktualności

Rodzina 500 plus
23 marca 2016

Informacja dla osób zamieszkałych na terenie gminy Krzymów ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego

1. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Program 'Rodzina 500 plus' to systemowe wsparcie polskich rodzin, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad dzieckiem i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. dowiedz się więcej

...
...
...
Wyniki przeprowadzonego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych o charakterze gminnym w 2016 roku w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
2 marca 2016

Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych o charakterze gminnym w 2016 roku w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu zostały złożone cztery oferty:

dowiedz się więcej
...
Wyniki przeprowadzonego konkursu ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów

Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów została złożona jedna oferta:

1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ul. PCK 13, 62-500 Konin – przyznano dotację w kwocie 24.000 zł

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferent spełnił wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

dowiedz się więcej
...
Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017
22 lutego 2016

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Zostały opracowane na podstawie następujących aktów prawnych: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, - Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. poz. 35 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, - Zarządzenie nr Or.120.2.2016 Wójta Gminy Krzymów z dnia 15 stycznia 2016 r. - Uchwały Rady Gminy Krzymów nr V/29/2015 z dnia 12 marca 2015 1. Rekrutacją objęte są dzieci z rocznika 2010 i dzieci z roczników 2011 i młodszych, zamieszkałe na terenie gminy Krzymów. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka urodzonego w 2014 roku mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. dowiedz się więcej

...
BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)
18 lutego 2016

W dniu 02.03.2016 w Ośrodku Zdrowia ul. Główna 17 w Krzymowie w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się Komputerowe Badania wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie (63)241-30-19 Koszt badania komputerowego 5 zł. Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł. Zapisy prowadzone będą do dnia 02.03.2016 Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

dowiedz się więcej
...
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2016

W dniach 22 lutego – 27 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury specjalistów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. dowiedz się więcej

...
...
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XIV edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Placówka Terenowa w Koninie informuje:

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XIV edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, Kategoria: gospodarstwa indywidualne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Konkurs ma charakter ogólnokrajowy, przebiega co najmniej w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę:

dowiedz się więcej
...


Stowarzyszenia

Jak dojechać

Galerie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij