Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

Informacje


Krzymów: Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

12.09.2023 16:31


Krzymów: Wyniki przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Wójt Gminy Krzymów informuje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Krzymów.

 

 

 

 

Informacja o wyniku

 przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Krzymów położonej  w miejscowości Brzeźno gm. Krzymów, przeprowadzonego w dniu  12.09.2023 roku w Urzędzie Gminy w Krzymowi

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była:

Nieruchomość gruntowa nie zabudowana położona w obrębie geodezyjnym Brzeźno:  

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Księga wieczysta

Cena + VAT

Wadium

997/14

0,1501

KN1N/00050188/0

 

87.058,00 zł
+ 23% VAT

 

8.750,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

  • dla ww. działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  –  sfera gospodarcza – osadnictwo i usługi – obszar zabudowany i przeznaczony pod budowę (mieszkalnictwo w zabudowie zagrodowej, mieszkalnictwo rodzinne, usługi, działalność  gospodarcza w ograniczonym zakresie)
  • dla ww. działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy
    i zagospodarowania terenu ze wskazaniem przeznaczenia  –

Budowa budynku handlowo- usługowego. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy i zagospodarowania terenu funkcja usług opieki zdrowotnej
(w tym rehabilitacji, fizjoterapii, itp.), handlowa, biurowa, socjalna.

Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Rada Gminy Krzymów Uchwałą Nr LXVL/399/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., wyraziła zgodę na zbycie w trybie przetargu ww. działkę z przeznaczeniem na usługi handlowo- usługowe z funkcją opieki zdrowotnej.

Rada Gminy Krzymów Uchwałą Nr LXVI/398/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., wyraziła zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce
ozn. nr 997/13 położonej w Brzeźnie stanowiącej własność gminy Krzymów na rzecz każdorazowych właścicieli gruntu ozn. nr 997/14.

Zamiar sprzedaży przedmiotowej nieruchomości podano w dniu 01.08.2023 roku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w „Przeglądzie Konińskim”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzymowie
oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (https://krzymow.nowoczesnagmina.pl/?lang=PL) i na stronie Urzędu Gminy Krzymów (https://www.krzymow.pl/krzymow.php). Ponadto, informację o ogłoszeniu przetargu, przekazano Sołtysowi wsi Brzeźno w celu upublicznienia jej na tablicach ogłoszeń, w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Cena wywoławcza wynosiła :                           87.058,00 zł + 23 % VAT

Wadium stanowiło kwotę :                                  8.750,00 zł

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu było wpłacenie określonego w pieniądzu wadium, najpóźniej do dnia 07.09.2023 r.

 

Do przetargu dopuszczono osoby, które w ustalonym terminie wpłaciły wymagane wadium tj.

1.  Violetta Bysiek.

 

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym – wyłoniono nabywcę: Pani Violetta Bysiek

 

Cena sprzedaży wyniosła: 87.958,00 zł +23 % VAT

 

Informacja niniejsza została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzymów i na tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Brzeźno oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy https://krzymow.nowoczesnagmina.pl/?lang=PL) i na stronie Urzędu Gminy Krzymów (https://www.krzymow.pl/krzymow.php) na okres 7 dni od dnia 12.09.2023 r.

 

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                               /-/ Danuta Mazur

 

 

 

Krzymów, dnia 12.09.2023 r.

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ