Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku

WÓJT GMINY KRZYMÓW
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku

 1. Rodzaj zadania: wspieranie przez Wójta Gminy Krzymów wykonywania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) w zw. z uchwałą Nr XXXV/206/2017 z dnia 26 października 2017 r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018, prowadzących działalność statutową min. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2018 r. wynosi: 13.000 zł Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Krzymów lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 2. Zasady przyznawania dotacji są następujące:
  – wspieranie wykonywania określonych wyżej zadań przez wskazane podmioty odbywać się będzie w formie zlecania zadań publicznych – jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
  – dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów wyżywienia, transportu i noclegów uczestników oraz realizację programu w placówce wypoczynku; dofinansowanie obejmuje wyłącznie uczestników zamieszkujących na terenie gminy Krzymów; nie będzie dofinansowywany wypoczynek organizowany poza granicami kraju.
 3. Terminy i warunki realizacji zadania:
  Zadania objęte ofertą realizowane będą w okresie letnich wakacji w roku 2018, a czas wypoczynku nie może być krótszy niż 5 dni.
 1. Termin składania ofert.
  Oferty sporządzone zgodnie ze wzorem ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia MPiPS z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2016 poz. 1300) należy składać do dnia 08 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Krzymów pok. 12 (sekretariat) lub drogą pocztową w kopercie z dopiskiem:„Wypoczynek dzieci i młodzieży w 2018 roku.” Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzymów oraz na BIP.
 1. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia);
b) dokument potwierdzający prawo reprezentowania oferenta i składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub  rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za poprzedni rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)
d) statut podmiotu składającego ofertę
e) harmonogram działań planowanych przy realizacji zadania wraz z deklaracją o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
f) pisemne zobowiązanie o pozyskaniu części środków z innych źródeł, niezbędnych do wykonania zadania.

Załączniki należy dostarczyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, oraz podpisem upoważnionej osoby.

Oferty niezgodne ze wzorem określonym w pkt. 5, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Termin, tryb i kryteria przy wyłonieniu wyboru oferty są następujące:
  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 11 czerwca 2018 r. o godz. 11:00
  – złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem datacji,
  – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem procedur określonych w przepisach ustawowych art. 13 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) a w szczególności w uchwale Nr  XXXV/206/2017 z dnia 26 października 2017 r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 wybranemu podmiotowi zostanie przyznana dotacja

Opinie w sprawie złożonych ofert wyda komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Krzymów z uwzględnieniem:

 • proponowanego programu w placówce wypoczynku,
 • doświadczenia wnioskodawcy w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  w latach ubiegłych,
 • posiadania bazy adekwatnej do proponowanej formy wypoczynku,
 • rzetelności i terminowości realizacji w przypadku dofinansowania zadania w roku ubiegłym,
 • oszczędnego kalkulowania kosztów realizacji zadania,
 • dotacja nie może przekroczyć 85 % całkowitego kosztu

Priorytetami będą formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży:

 • będących sierotami, a także z rodzin zastępczych,
 • z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych,
 1. W 2017 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, przyznawano kwotę w wysokości 7.000 zł Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Edukacji
  w Brzeźnie kwotę 6.000 zł.


Stowarzyszenia

Jak dojechać

Galerie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij