Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzymów

WÓJT GMINY KRZYMÓW

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzymów

I. Rodzaj zadania: wspieranie przez Wójta Gminy Krzymów wykonania zadań publicznych w zakresie działalności na rzez osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w zw. z Uchwałą Nr XXV/142/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku wynosi 10.000 zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, ze zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Krzymów lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zdania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W konkursie uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).  
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.
 3. Podmiot ubiegający się o zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia zobowiązany jest do określenia 20 % wysokości środków finansowych własnych lub wkładu osobowego albo środków finansowych własnych i wkładu osobowego łącznie.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z w przyznaniem dotacji.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. W ramach realizacji zadania, podmiot zapewnia co najmniej jedną z form integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych takich jak:
  a) organizowanie aktywności osób niepełnosprawnych
  b) organizacje dostępu osób niepełnosprawnych do zajęć o charakterze rehabilitacyjnym lub korekcyjno-kompensacyjnym
  c) organizowanie akcji promujących integracje osób niepełnosprawnych
 2. Do konkursu mogą być składane oferty na realizacje zadania w okresie od podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
 3. Podmiot składający ofertę na realizacje zadania powinien mieć niezbędne doświadczenie w realizacji tego typu zadań.
 4. Do oferty należy dołączyć:
  a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (ważny 3 miesiące od dnia wystawienia)
  b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)
  c) statut podmiotu składającego ofertę

Załączniki należy dostarczyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, oraz podpisem upoważnionej osoby.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 10:00
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem procedur określonych w przepisach ustawowych art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w szczególność w uchwale Nr XXV/142/2016
  z dnia 28 listopada 2016 roku Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 3. Kryterium formalne:
  a) oferty złożone na innych drukach, nie zgodne z wzorem formularza oferty, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 4. Kryterium merytoryczne:
  a) zgodność złożonej oferty z zakresem zadania
  b) doświadczenie podmiotu w realizacji  tego typu  zadań
  c) posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe umożliwiające realizację zadania
  d) atrakcyjność i społeczna przydatność zaproponowanych działań,
  e) rzetelność kalkulacji kosztów,

VI. Termin składania ofert:

Oferty sporządzone zgodnie ze wzorem ofert stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia MPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) należy składać do dnia 16 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Krzymów pok. nr 12 (sekretariat) lub drogą pocztową w kopercie z dopiskiem „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzymów”. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data nadania.

Informacje o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu oraz BIP.

VII. Na zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku nie przeznaczono środków finansowych.Stowarzyszenia

Jak dojechać

Galerie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij