Ogłoszenie

Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2016 poz. 1817 ze zm.)  w związku z uchwałą Nr XXXV/206/2017 z dnia 26 października 2017  r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok

Wójt Gminy Krzymów
ogłasza
otwarty konkurs na

prowadzenie na terenie  Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów

I. Rodzaj zadania: wsparcie lub powierzenie prowadzenia na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów przez podmioty takie jak:

 1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016. poz. 1817 ze zm.) jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej

II 1.Zasady przyznawania dotacji:

1) oferty należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia   Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 17  sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r.   poz. 1300)
2)   złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji
3) wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie otwartego konkursu
z uwzględnieniem procedur określonych w przepisach ustawowych art.  13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2016 poz. 1817 ze zm.)  w związku z uchwałą Nr XXXV/206/2017 z dnia 26 października  2017 r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok
4)  wybranemu podmiotowi zostanie przyznana dotacja

 1. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;

2) przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności podmiotu
za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalność.

3) załączniki należy dostarczyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, opatrzonej na każdej stronie dokumentu data oraz podpisem osoby upoważnionej

4) oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w kopercie z podpisem „ Konkurs ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów” w siedzibie Urzędu Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów pokój nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

III  Oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów oceny:

 1. możliwość realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów rzeczowych oraz kadrowych, z uwzględnieniem kwalifikacji osób przy udziale, których Podmiot ma realizować zadanie;
 2. zadeklarowana przez Podmiot jakość działania na podstawie analizy i oceny proponowanej koncepcji oraz możliwości realizacji zadania przez Podmiot;
 3. realizacja zadań zleconych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
 4. przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.

IV Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno zostać wykonane do 31 grudnia 2018 roku.

2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, z przyjętymi standardami oraz zgodnie z umową i w zakresie opisanym w ofercie.

 V  Termin składania ofert do 30.01.2018 roku

 VI  Termin dokonania wyboru oferty 05.02.2018 rok godz. 10:00

 VII  Na realizację zadania w 2018 roku planuje się przeznaczyć 20.000 zł

VIII 1.Na zadania publiczne polegające na prowadzeniu na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów w 2017 roku przyznana została kwota 24.000 zł Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.

 1. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, jak złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 1. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy

Tadeusz JankowskiStowarzyszenia

Jak dojechać

Galerie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij