Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej w 2011 r. na terenie województwa wielkopolskiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202 poz. 1566 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. (Dz. U. Nr 40 poz. 209), podaje się do wiadomości, że:

 1. W okresie od dnia 4 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 r. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na terenie województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.

 2. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1992 roku, a także urodzonych w latach 1987-1991, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 1990-1991, które: 

  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 28, ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  3. zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4B ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy; 

 1. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1987-1992, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r., w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.. U. nr 54, poz. 321).

 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 3. Osoby wymienione w w pkt 2- 5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na terenie Gminy Krzymów, winny stawić się do kwalifikacji wojskowej w Koninie, ul. Przemysłowa 4 (Zespół Szkół Medycznych), w dniach od 9 maja do 24 czerwca 2011 r. o godz. 7.30.

 4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:

  1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  2. powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentacje medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  3. wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:  

  1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także inny dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  2. powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentacje medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  3. wojskowemu komendantowi uzupełnień: wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje zawodowe.
 1. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
 2. W razie nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt z urzędu lub na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).


Stowarzyszenia

Jak dojechać

Galerie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij