Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzymów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert
w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 1. Informacje ogólne:
 2. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. z 2016 roku, poz. 1817) Wójt Gminy Krzymów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych
  w otwartym konkursie ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.
 3. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.
 4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela,
  o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

Zadania komisji konkursowych:

Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817) w otwartym konkursie ofert,  rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Powołanie komisji konkursowej:

W skład komisji konkursowej Wójt Gminy Krzymów powoła trzech pracowników Urzędu Gminy Krzymów i jednego przedstawiciela  spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów.

Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzymów ul. Kościelna 2,  w terminie do dnia

13 czerwca 2017 r. do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

 

 

 Stowarzyszenia

Jak dojechać

Galerie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij