Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Ogłoszenia


Krzymów: Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach

30.12.2022 08:43


Herb gminy Krzymów

Wójt Danuta Mazur zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzymów na lata 2023-2033.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 202 r. poz. 1079, 1846), uchwałą Nr LXI/370/2022 Rady Gminy Krzymów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzymów oraz uchwały nr LI/312/2022 Rady Gminy Krzymów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzymów na lata 2023-2033, w tym trybu konsultacji, zmienionej uchwałą nr LIX/355/2022 Rady Gminy Krzymów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/312/2022 Rady Gminy Krzymów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzymów na lata 2023-2033, w tym trybu konsultacji

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Krzymów oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Krzymów na lata 2023-2033.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 01stycznia 2023 r. do 6 lutego 2023 r. (termin ustalony na min. 35 dni).

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),

  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie (pokój nr 2)

  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: krzymow@op.pl

Treść projektu strategii oraz formularze znajdują się pod tym linkiem: http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?a=9179 

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ