Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Ogłoszenia


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

23.12.2022 08:01


Herb gminy Krzymów.

Wójt Gminy Krzymów zawiadamia, że od nowego roku zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi. Sczegóły poniżej.

Wójt Gminy Krzymów zawiadamia, że na podstawie uchwały Nr LX/360/2022 Rady Gminy Krzymów z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:
 

-  22,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

-  66,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji.
 

Ze zwolnienia z opłaty w wysokości 2,00 zł od osoby za miesiąc mogą skorzystać właściciele którzy:

 • w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku;
 • złożą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.
 

Zadeklarowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być uiszczana bez wezwania w kasie Urzędu Gminy w Krzymowie tylko kartą płatniczą, przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub do inkasentów w przypadku sołectw w terminach:
 

 • do 15 stycznia, za miesiące styczeń – luty,
 • do 15 marca, za miesiące marzec – kwiecień,
 • do 15 maja, za miesiące maj – czerwiec,
 • do 15 lipca, za miesiące lipiec – sierpień,
 • do 15 września, za miesiące wrzesień – październik,
 • do 15 listopada, za miesiące listopad – grudzień.
   

Zgodnie z przepisem art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 

PRZYPOMINAMY
 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty – zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości.
 

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krzymowie osobiście, listownie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e PUAP na obowiązującym wzorze deklaracji dostępnym w Urzędzie Gminy w Krzymowie i na stronie internetowej http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła przesłanka do zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości podanych danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości  i odsetek.
 

rtf
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Typ: rtf Rozmiar: 0.07 Mb
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ