Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Informacje


Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników w 2022 roku

07.04.2022 09:06


Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników w 2022 roku

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników w 2022 roku


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w okresie wakacji 2022 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:
® Chorób układu oddechowego
o Wad i chorób układu ruchu,
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowane zostaną w: Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie w terminie od 30.06-20.07.2022r.
Dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w:
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie od 11.07-31.07.2022r.
Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:
1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok,
2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2007- 2015 (7-15 lat).
3. Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 860).
Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko /wniosek można pobrać w Placówce Terenowej KRUS lub dostępny jest na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl/
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (należy dołączyć kopię orzeczenia).
4. Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Centralę KRUS. Umowa zawarta z AGRO UBEZPIECZENIA - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
5. Przewóz dzieci może odbywać się:
- publicznym środkiem transportu
- autokarem wynajętym przez oddział regionalny/placówkę terenową.
Do wniosku należy dołączyć obligatoryjnie wypełnioną informację o stanie zdrowia dziecka, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przed medycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny i w drodze powrotnej oraz formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.
W przypadku gdy dziecko leczone jest w Poradni Specjalistycznej, należy dołączyć opinię (zaświadczenie) lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej. Do wniosku powinny być dołączone również aktualne wyniki badań zlecone przez lekarza wypełniającego wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Placówki Terenowej KRUS w Koninie pod nadzorem wyznaczonego pracownika, odpowiedzialnego za bezpieczny przejazd dzieci na trasie PT- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Koninie
tel.63 240-14-18.

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ