Wszystkie informacje


Zawieszenie działań w ramach projektu „Rozwój opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Krzymów”

Gmina Krzymów 17.03.2020 16:20


Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.:

Rozwój opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Krzymów”

zostają zawieszone z  uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  zalecił szczególną ostrożność oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Krzymów jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych
do specyfiki projektu.

 

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Krzymów, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych. 

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu, Gmina Krzymów dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu w odpowiednim terminie.

 

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

<<< Powrót do poprzedniej strony