Wszystkie informacje


Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji

16.03.2020 08:39


Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) informuję, że gminy prowadzą,
w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

 

Wypełniona, podpisana i zeskanowana ankieta może zostać przesłana na adres e-mail: krzymow@op.pl

Zgłoszenie do ewidencji - nieczystości ciekłe
Typ: doc Rozmiar: 0.04 Mb
Ewidencja Zbiorników bezodpływowych, Przydomowych oczyszczalni ścieków, przłączy kanalizacji
<<< Powrót do poprzedniej strony