Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Fundusze Unijne


″Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II″

Gmina Krzymów 30.04.2019 11:51


″Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II″

 

W dniu 28.08.2018 r. Gmina Krzymów podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Krzymów – etap II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko Działanie 4.3: Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.3.1: Gospodarka wodno-ściekowa.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 6 083 900,68 PLN,

w tym dofinansowanie w kwocie: 3 153 241,20 PLN.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krzymów. Poprawa ta wynikać będzie bezpośrednio z likwidacji nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, a tym samym eliminacji źródeł zanieczyszczania. Brak sieci kanalizacyjnej jest jednym z podstawowych problemów hamujących rozwój społeczno-gospodarczy każdej gminy.

Cele dodatkowe osiągnięte w wyniku realizacji projektu to:

- zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej mieszkańców,

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i turystycznej obszaru,

- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację zrzutu ścieków nieoczyszczonych obszaru,

- poprawa standardu życia mieszkańców obszaru gminy.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i gleby w aglomeracji, zgodnie z KPOŚK.

Cele środowiskowe:

 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej;
 • poprawa stanu środowiska naturalnego;
 • poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
 • poprawa jakości gleby;
 • zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska;
 • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska i ochrona przyrody;
 • odprowadzanie wytworzonych ścieków do obiektu do tego celu przystosowanego, odpowiadającego normom polskim i europejskim.

Cele społeczno-gospodarcze to:

 • stworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego;
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej;
 • stworzenie warunków rozwoju turystyki;
 • zwiększenie atrakcyjności osadniczej;
 • podniesienie poziomu skanalizowania;
 • poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców regionu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej budynków mieszkalnych, co wiąże się z podwyższeniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego;
 • zmniejszenie kosztów środowiska dla gospodarki;
 • dywersyfikacja rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego i agroturystyki;
 • sprawne funkcjonowanie sieci wod-kan.

Wskaźnik produktu:

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 6,562 km

Wskaźnik rezultatu:

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 678 RLM

Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 678 RLM

Na terenie gminy Krzymów powstanie 6,562 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Brzeźno, Brzezińskie Holendry, Borowo i Paprotnia.

Planowany termin zakończenia projektu: do dnia 31.12.2020 r.

W dniu 29.04.2019 roku w Urzędzie Gminy Krzymów podpisana została umowa na budowę kanalizacji sanitarnej z wykonawcą robót budowalnych wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego - firmą ANDROKOP Andrzej Bilski z siedzibą w Sompolnie.

Termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 30.10.2020 r.

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ