Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Wszystkie informacje


 • Gmina Krzymów: Linia PKS ze wsparciem funduszu

  17.02.2022 13:03Gmina Krzymów: Linia PKS ze wsparciem funduszu

  Gmina Krzymów realizuje umowę zawartą z Wojewodą Wielkopolskim na dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W wyniku realizacji projektu na terenie Gminy Krzymów uruchomiono w 2022 roku linię komunikacyjną z przebiegiem Brzeźno – Genowefa, która kursować będzie od 3 stycznia do 31 grudnia br.

 • BRZEŹNO: GOK zaprasza recytatorów

  14.02.2022 15:58BRZEŹNO: GOK zaprasza recytatorów

  Już w marcu młodzi recytatorzy będą mieli kolejną okazję do scenicznej rywalizacji. Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie czeka na zgłoszenia do Gminnego Konkursu Recytatorskiego "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa...". Szczegóły znaleźć można w regulaminie, który wraz z kartą zgłoszenia publikujemy poniżej. 

 • Gmina Krzymów: Nowe lampy przyniosą oszczędności

  10.02.2022 15:26Gmina Krzymów: Nowe lampy przyniosą oszczędności

  Zakończył się pierwszy etap realizacji oświetleniowych pod nazwą „SOWA plus – oświetlenie zewnętrzne”. Dzięki niemu w kilku sołectwach ledy zastąpiły stare, energochłonne lampy sodowe.

 • SZCZEPIDŁO: Zachęcają do udziału w konkursie

  10.02.2022 08:21SZCZEPIDŁO: Zachęcają do udziału w konkursie

  Szkoła Podstawowa w Szczepidle wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzeźnie zapraszają do udziału w Konkursie Plastyczno-Literackim pt. "Mój komputerowy świat, czyli Bezpieczny Internet". Prace można zgłaszać do 9 marca. Szczegóły na plakacie oraz w regulaminie, który publikujemy poniżej.

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Krzymów o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów.

  08.02.2022 15:00

  I. Informacje ogólne: Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzymów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizowanych w trybie ww. ustawy. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.   II. Wymagania stawiane kandydatom: W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria: reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert; nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela, o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego; są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.    III. Zadania komisji konkursowych: Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) w otwartym konkursie ofert na prowadzenie na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów.   IV. Powołanie komisji konkursowej: W skład komisji konkursowej Wójt Gminy Krzymów powoła trzech pracowników Urzędu Gminy Krzymów i jednego przedstawiciela spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów.   V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów: Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzymów ul. Kościelna 2, w terminie do dnia 4 marca 2022 r. do godz. 13:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).                                                                                                                                                                             Wójt Gminy                                                                                                                               /-/  Danuta Mazur


ˆ