Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka tzw. becikowe (wniosek)

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolne od podatku dochodowego.

Z wnioskiem o jednorazową zapomogę tytułu urodzenia się żywego dziecka może wystąpić:

  • matka lub ojciec dziecka;
  • opiekun prawny dziecka;
  • opiekun faktyczny dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

 

Kryterium dochodowe

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego) jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Prawo do w/w świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić wraz z wnioskiem zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka