Wnioski o ustalenie prawa do :

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (wzór wniosku)

- specjalnego zasiłku opiekuńczego (wzór wniosku)

można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej od 1 sierpnia 2019 papierowo w siedzibie Urzędu Gminy w Krzymowie ( stanowisko ds. świadczeń rodzinnych)

 

W okresie zasiłkowym 2019/2020 podstawą przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego będą dochody za rok 2018, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2018r. do dnia złożenia wniosku.

Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku (np. świadectwa pracy, umowy zlecenie, umowy o dzieło, Pit 11 za 2018r.)

Osoby, które w 2018 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej do w/w wniosków winny dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informację odpowiednio o: formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłacanego podatku.

 

 

Ponadto należy posiadać:

- nr rachunku bankowego

- numery PESEL wszystkich członków rodziny,

- zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji oraz zaświadczenie o wyegzekwowanych alimentach w 2018r. (dotyczy funduszu alimentacyjnego)

- wysokość dochodów nieopodatkowanych w roku 2018 (np. stypendium, staż, alimenty, wielkość gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, świadczenie rodzicielskie, dochód z zagranicy).

- dodatkowo w przypadku przebywania członka rodziny za granicą należy posiadać wypełniony formularz dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń

 

Podstawowe kwestie związane z zasadami przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego, zostały uregulowane w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 16 a tej ustawy, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia i edukacji.

 

Od dnia 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. wynosić będzie 620 zł

 

Kryterium decydującym o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego jest łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na jedną osobę. Aby otrzymać omawiane wsparcie wskazany dochód nie może przekroczyć kwoty 764 zł. W okresie zasiłkowym 2019/2020 wykazać należy dochody za rok 2018.