Jednostki Organizacyjne Gminy

Jednostki organizacyjne Gminy (szkoły, biblioteki, ośrodki kultury, gospodarstwa pomocnicze itp.) - zadania i podstawa prawna działania. Dane teleadresowe jednostek. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Wg art. 10 wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

 

Jednostki Organizacyjne Gminy krzymów


 • GOPS

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Gminna Biblioteka Publiczna

  Gminna Biblioteka Publiczna w Krzymowie

 • Szkoły Podstawowe

  Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Krzymów

 • Straż Gminna

  Straż Gminna w Krzymowie

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej

  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Paprotni

 • Gminny Ośrodek Kultury

  Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie