Zmiana stawki za wywóz odpadów

Zgodnie z Uchwałą Nr. VIII/45/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2019 poz.6290) od 1 sierpnia 2019 obowiazują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- za odpady zbierane w sposób selektywny 12,00 zł miesięcznie od osoby

- za odpady zbierane w sposób zmieszany 24,00 zł miesięcznie od osoby.


Opłaty

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZBIERANYMI W SPOSÓB NIESELEKTYWNY OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 SIERPNIA 2018r.

Wójt Gminy Krzymów stosownie do art. 6m, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2017r. Poz. 1289 ze zm.) informuje, że od

1 sierpnia 2018r. na terenie Gminy Krzymów obowiązuje   nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny. Wzrost stawki spowodowany jest głównie większymi kosztami ustalonymi w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego na odbiór odpadów.

W związku z powyższym  Rada Gminy Krzymów podjęła  stosowną uchwałę dotycząca zmiany stawki opłaty. Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób:
•    NIESELEKTYWNY – wynosi 20,00 zł od każdego  mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

W związku ze zmianą stawki opłaty za  gospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!

Dodatkowe informacje udzielane są osobiście w Urzędzie Gminy w Krzymowie w pok. nr 5, a także telefonicznie pod nr (63) 241 37 64.

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2017r.

Wójt Gminy Krzymów stosownie do art. 6m, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2016r. Poz. 250 ze zm.) informuje, że od 1 STYCZNIA 2017r. na terenie Gminy Krzymów obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wzrost opłaty spowodowany jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przepisy obowiązującego obecnie prawa wymagają bowiem, aby opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości pokrywały wydatki związane z funkcjonowaniem tego systemu tj. m.in. wydatki za odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. System gospodarki odpadami powinien być systemem samofinansującym się.
Całościowy koszt funkcjonowania systemu w  ubiegłych latach tj. 2014, 2015, 2016 w naszej gminie znacznie przewyższał dochody z tego tytułu.
W związku z powyższym  Rada Gminy Krzymów podjęła  stosowną uchwałę dotycząca zmiany stawki opłaty.Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób:
•    SELEKTYWNY -wynosi 9,50 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
•    NIESELEKTYWNY – wynosi 15,00 zł od każdego  mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomośćUwaga! W styczniu 2017,  każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczanej na podstawie  danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

 

W związku ze zmianą stawki opłaty za  gospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!

Dodatkowe informacje udzielane są osobiście w Urzędzie Gminy w Krzymowie w pok. nr 5, a także telefonicznie pod nr (63) 241 37 64.Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależy od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne od ilości i pojemności pojemników.
Pamiętaj segregując płacisz mniej!
 
8zł – od osoby w przypadku gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób selektywny
13zł – od osoby w przypadku gospodarowania odpadów komunalnych jako zmieszane
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać co dwa miesiące w kasie Urzędu Gminy Krzymów lub na rachunek bankowy w następujących terminach:
– do 15 lipca za miesiące: lipiec-sierpień
– do 15 września za miesiące: wrzesień-październik
– do 15 listopada za miesiące: listopad-grudzień
– do 15 stycznia za miesiące: styczeń-luty
– do 15 marca za miesiące: marzec-kwiecień
– do 15 maja za miesiące: maj-czerwiec
 
 

 

Poniżej przedstawiono przyłady wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami:

Przykład 1
Pan Jan Kowalski wraz z żoną i dwójką dzieci zamieszkuje nieruchomość położoną w miejscowości Brzeźno. W deklaracji dostarczonej do Urzędu Gminy zobowiązał się, że będzie segregował odpady. Poniżej przedstawiono sposób wyliczenia miesięcznej opłaty:

Wysokość opłaty = (liczba osób) x (stawka opłaty – sposób SELEKTYWNY)
Wysokość opłaty = 4 osoby x 8 zł/osobę = 32 zł/mc

Przykład 2
Pan Henryk i Irena Nowak zamieszkuje nieruchomość położoną w Potażnikach. W deklaracji dostarczonej do Urzędu Gminy zadeklarowali, że nie będą segregować odpadów. Poniżej przedstawiono sposób wyliczenia miesięcznej opłaty:

Wysokość opłaty = (liczba osób) x (stawka opłaty – sposób ZMIESZANY)
Wysokość opłaty = 2 osoby x 13 zł/osobę = 26 zł/mc

Przykład 3
Pan Robert Nowak wraz z żoną i dwójką dzieci zamieszkuje nieruchomość położoną w Krzymowie. Jedno z jego dzieci studiuje na studiach stacjonarnych w Poznaniu i zamieszkuje w akademiku. W deklaracji dostarczonej do Urzędu Gminy zobowiązał się, że będzie segregował odpady. Poniżej przedstawiono sposób wyliczenia miesięcznej opłaty:

Pierwsza deklaracja (za okres od 1 lipca do 30 września): Wysokość opłaty = (liczba osób) x (stawka opłaty – sposób SELEKTYWNY)
Wysokość opłaty = 4 osoby x 8 zł/osobę = 32 zł/mc

Przed 30 września Pan Robert Nowak powinien złożyć deklarację o zmianę danych zawartych w pierwszej deklaracji (za okres 1 października do 30 czerwca):
Wysokość opłaty = (liczba osób) x (stawka opłaty – sposób SELEKTYWNY)
Wysokość opłaty = 3 osoby x 8 zł/osobę = 24 zł/mc

Każda zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość powinna być zgłoszona w Urzędzie Gminy. W wyżej przytoczonym przykładzie zmiana podyktowana jest przyjazdem dziecka-studenta na wakacje do domu w związku z czym właściciel nieruchomości powinien zgłosić zmianę w deklaracji.

Przykład 4
Pani Marta Kowalska wraz z mężem i czwórką dzieci zamieszkuje nieruchomość położoną w Zalesie. Mąż na stałe przebywa za granicą (praca zarobkowa), a jego przyjazdy do domu są rzadkie raz na miesiąc. W deklaracji dostarczonej do Urzędu Gminy Pani Marta zobowiązała się, że będzie segregować odpady. Poniżej przedstawiono sposób wyliczenia miesięcznej opłaty:

Wysokość opłaty = (liczba osób) x (stawka opłaty – sposób SELEKTYWNY)
Wysokość opłaty = (żona + 4 dzieci) x (stawka opłaty – sposób SELEKTYWNY)
Wysokość opłaty = 5 osób x 8 zł/osobę = 40 zł/mc

Ustalając wysokość opłaty nie uwzględniono męża Pani Marty ponieważ na stałe przebywa poza granicami kraju.