Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |     GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |    

Ogłoszenia


OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

11.10.2022 14:25


Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
PO.ZUZ.3.4210.287.2022.SSZ                                                                                                                                                                                                                           05.10.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.), informuję, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:

  • wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego znak: WOS.6341.109.2012 wydanego przez Starostę Konińskiego w dniu 8 listopada 2012 roku, zmienionego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nr PO.ZUZ.3421.98.2019.SSz z dnia 15.05.2019r. w części dotyczącej szczególnego korzystania z wód obejmującego pobór wód podziemnych z utworów kredowych ze studni głębinowych nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na działce oznaczonej nr ewid. 72/2^ obręb Krzymów, na terenie stacji wodociągowej w m. Krzymów, gm. Krzymów, powiat koniński oraz na wprowadzanie wód popłucznych do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej;

oraz w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

  • usługę wodną - obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się ze studni głębinowych nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na terenie stacji wodociągowej położonej na działkach oznaczonych nr ewid. 72/2 i 72/1, obręb Krzymów, gm. Krzymów, powiat koniński, woj. wielkopolskie;
  • usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody poprzez wylot zlokalizowany na działce oznaczonej numerem ewid. 75 obręb Krzymów do rowu melioracyjnego.

Ponadto, działając w oparciu o przepis art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zawiadamiam, że postępowanie w przedmiotowej sprawie nie może być załatwione w wyznaczonym przepisami terminie. Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest wcześniejsza konieczność złożenia wyjaśnień, oraz konieczność powiadomienia Stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

Przewidywany nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy to 04.11.2022r.

Pouczenie:

Zgodnie z treścią art. 37 § 1 k.p.a., Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia:

  1. na bezczynność, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 i § 2 k.p.a.

bądź też na:

  1. przewlekłość, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, ul. Prusa 3, 62 - 600 Koło, do organu wyższego stopnia, tj. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.

Dzień publicznego obwieszczenia:   11 październik 2022 r. ........................................................

(należy wpisać przed upublicznieniem)

' Zgodnie z art. 9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego Organ podaje do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy Prawo wodne, nieuregulowany stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e, lub brak danych w ewidencji gruntów i budynków pozwalających na ustalenie właściciela nieruchomości nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, wydania i doręczenia decyzji wydawanych w tych sprawach oraz zawiadomień o ich wydaniu. Do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, innych czynnościach organu lub o wydaniu decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - zawiadamianie stron przez publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego doręcza się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku oraz zawiadamia się pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony biorące udział w postępowaniu mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, w tym mogą zapoznać się z aktami sprawy w Zarządzie Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, mogą sporządzać zjiich notatki, kopie lub odpisy. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W/w obwieszczenie należy zwrócić z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od dnia wywieszenia.

 

Z UP. DYREKTORA

Wioleta Modelska
Kierownik

 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kole
Ul. Prusa 3, 62-600 Koło
tel.: 63 288 01 70 e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl
Koło, dnia 19.09.2022 r.
www.wody.gov.pl

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ