Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Informacje


OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

gmina Krzymów 04.10.2022 16:22


Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
PO.ZUZ.3.4210.198.2022. DW                                                                                             19.09.2022 r.


OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, zawiadamia o wydaniu w dniu 19.09.2022 r. decyzji znak: PO.ZUZ.3.4210.198.2022.DW, na wniosek złożony przez Zarząd Powiatu Konińskiego, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, w sprawie udzielenia w ramach zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3220P w miejscowości Brzeźno", pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie odbudowy urządzenia wodnego - odtworzenie odcinków prawostronnego rowu przydrożnego, na działce nr ewid. 411, obręb Brzeźno, gm. Krzymów, pow. koniński, woj. wielkopolskie;
- wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kolektora kanalizacji deszczowej, na dz. nr ewid. 12/1, obręb Brzezińskie Holendry, gm. Krzymów, pow. koniński, woj. wielkopolskie;
usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi powiatowej nr 3220P do urządzenia wodnego - rowu, za pomocą wylotu, na dz. nr ewid. 12/1, obręb Brzezińskie Holendry, gm. Krzymów, pow. koniński, woj. wielkopolskie.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 127 a Kpa - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji, nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
Z pełną treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło .
Na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy Prawo wodne, nieuregulowany stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e, lub brak danych w ewidencji gruntów i budynków pozwalających na ustalenie właściciela nieruchomości nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, wydania i doręczenia decyzji wydawanych w tych sprawach oraz zawiadomień o ich wydaniu. Do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, innych czynnościach organu lub o wydaniu decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, stosuje się przepisy art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenie.
Dzień publicznego obwieszczenia: 4 październik 2022 r.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Ww. obwieszczenie należy zwrócić z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od dnia wywieszenia.
                                                                                                                             Z UP. DYREKTORA
                                                                                                                                   Piotr Skórka
                                                                                                                          ZASTĘPCA DYREKTORA
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kole
Ul. Prusa 3, 62-600 Koło
tel.: 63 288 01 70 e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl
Koło, dnia 19.09.2022 r.
www.wody.gov.pl

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ