Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl
GMINA KRZYMÓW SOLIDARNA Z UKRAINĄ! | ważne informacje nt. pomocy organizowanej na terenie gminy Krzymów      |     Ogłoszenie o naborze na członków kandydatów do opiniowania ofert      |    

Ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów w 2022 roku

Gmina Krzymów 11.05.2022 11:53


                     INFORMACJA

               Wójta Gminy Krzymów

dotycząca naboru na kandydatów na członków Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
w 2022 roku.

Informuję, że w ogłoszonym konkursie nie złożono żadnej oferty,
w związku z powyższym postępowanie konkursowe zostało zakończone.

 

                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                        /-/ Danuta Mazur

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzymów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów w 2022 roku

I. Informacje ogólne:

1)    Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)
Wójt Gminy Krzymów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.

2)    Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

3)    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział
  w danym konkursie ofert;

 2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela, o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego;

 3. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych. 

III. Zadania komisji konkursowych:

Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057
z późn. zm.) w otwartym konkursie ofert na prowadzenie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów w 2022 roku.

IV. Powołanie komisji konkursowej:

W skład komisji konkursowej Wójt Gminy Krzymów powoła trzech pracowników Urzędu Gminy Krzymów i jednego przedstawiciela spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów.

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzymów ul. Kościelna 2, w terminie do dnia 9 czerwca 2022 r. do godz. 13:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu       zgłoszenia do Urzędu).    

                                                                                                                                    Wójt

                                                                                                                            (-) Danuta Mazur

 

                                                   

                                                                                                                                

 

doc
formularz zgłoszenia kolonie 2022
Typ: doc Rozmiar: 0.01 Mb
<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ