Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
 • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
 • | krzymow@op.pl

Ogłoszenia


Wyniki konsultacji w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości

21.03.2022 13:08


herb gminy krzymów

WYNIKI KONSULTACJI

 

z mieszkańcami niżej wymienionych miejscowości w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości: Bolesławów, Budy, Helenów Pierwszy, Kałek-Kolonia, Nowa Paprocka Kolonia, Nowe Drążno, Roztoka, Stare Drążno, Szwajcaria.

W dniu 25 lutego  2022 r. Wójt Gminy Krzymów, na podstawie art 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 poz. 1443), art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559), § 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXI/173/09 Rady Gminy Krzymów z dnia 20 października 2009 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzymów, uchwały Nr XLVIII/293/2022 Rady Gminy Krzymów z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzymów dotyczących zmiany rodzaju miejscowości oraz Zarządzenia
Nr RA.0050.151.2022 Wójta Gminy Krzymów z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzymów w sprawie zmiany rodzaju miejscowości na terenie Gminy Krzymów, ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości
Bolesławów, Budy, Helenów Pierwszy, Kałek-Kolonia, Nowa Paprocka Kolonia, Nowe Drążno, Roztoka, Stare Drążno, Szwajcaria.

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Krzymów w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Bolesławów, Budy, Helenów Pierwszy, Kałek-Kolonia, Nowa Paprocka Kolonia, Nowe Drążno, Roztoka, Stare Drążno, Szwajcaria w następujący sposób:

 • Bolesławów, część wsi Ignacew na Bolesławów, wieś
 •  Budy, przysiółek wsi Głodno na Budy, wieś
 •  Helenów Pierwszy, część wsi Piersk na Helenów Pierwszy, wieś
 •  Kałek-Kolonia, część wsi Kałek na Kałek-Kolonia, wieś
 • Nowa Paprocka Kolonia, część kolonii Nowe Paprockie Holendry na
      Nowa Paprocka Kolonia, wieś
 • Nowe Drążno, część wsi Drążno-Holendry na Nowe Drążno, wieś
 • Roztoka, część wsi Drążno-Holendry na Roztoka, wieś
 • Stare Drążno, część wsi Drążno-Holendry na Stare Drążno, wieś
 • Szwajcaria, część wsi Hiszpania na Szwajcaria, wieś

Konsultacje społeczne skierowane były do wszystkich mieszkańców zamieszkujących ww. miejscowości na terenie gminy Krzymów. Konsultacje społeczne przeprowadzono w okresie od 25 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r.

Zarządzenie i ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostały opublikowane na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krzymów, tablicach informacyjnych sołectw, do których przynależą ww. miejscowości oraz stronie www.krzymow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzymów:

http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=948

Konsultacje społeczne prowadzone były poprzez:

1) zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej w terminie od dnia 25 luty do dnia 11 marca 2022 r.

2) za pośrednictwem formularza konsultacyjnego on-line dostępnego na stronie BIP. 

Dokumenty związane z przeprowadzeniem konsultacji były dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Krzymów, u sołtysów oraz były opublikowane na stronach internetowych Gminy Krzymów w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.

W formularzu konsultacyjnym skierowanym do mieszkańców zadano pytanie:

Pytanie 1:

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na zmianę rodzaju zamieszkiwanej przez Pana/Panią miejscowości z części wsi/kolonii lub przysiółka na samodzielną miejscowość typu wieś?

Zmiana ta spowoduje, że w zamieszkiwanej przez Pana/Panią miejscowości będzie można nadal nadawać numery dla nowopowstałych budynków. Zmiana ta nie powoduje zmiany w nazwie miejscowości. (zaznacz X)

       TAK

       NIE

       Wstrzymuję się od głosu

 

Ilość osób uprawnionych do głosowania w ww. miejscowościach:

Lp.

Nazwa miejscowości

Liczba osób uprawnionych do głosowania

1.

Bolesławów

99

2.

Budy

6

3.

Helenów Pierwszy

12

4.

Kałek - Kolonia

63

5.

Nowa Paprocka Kolonia

35

6.

Nowe Drążno

20

7.

Roztoka

17

8.

Stare Drążno

16

9

Szwajcaria

7

 

W trakcie konsultacji wpłynęło 47 formularzy konsultacyjnych od mieszkańców miejscowości:

Lp.

Nazwa miejscowości

Tak

Nie

Wstrzymuję się od głosu

1.

Bolesławów

31

0

0

2.

Budy

0

0

0

3.

Helenów Pierwszy

1

0

0

4.

Kałek-Kolonia

6

1

0

5.

Nowa Paprocka Kolonia

7

0

0

6.

Nowe Drążno

0

1

0

7.

Roztoka

0

0

0

8.

Stare Drążno

0

0

0

9.

Szwajcaria

0

0

0

Należy w związku z tym uznać, że 95,75 % mieszkańców biorących udział w konsultacjach opowiedziało się za zmianą urzędowego rodzaju miejscowości.

Wyniki z konsultacji zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Krzymów www.krzymow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzymów http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=948.

Wyniki z konsultacji zgodnie z art 8 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, załączono do wniosku skierowanego do ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Bolesławów, Budy, Helenów Pierwszy, Kałek-Kolonia, Nowa Paprocka Kolonia, Nowe Drążno, Roztoka, Stare Drążno, Szwajcaria.

 

 

Wójt Gminy Krzymów

 /-/ Danuta Mazur

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ