Zmień kontrast i rozmiar czcionkiUdogodnienia dla dostępnosci strony
Kontrastzmień kontrast
Powiększ czcionkępowiększ tekst
Zmniejsz czcionkępomniejsz tekst
  • | Tel. sekretariat: (63) 241-37-61 | Tel. centrala: (63) 241-32-80
  • | krzymow@op.pl

Ogłoszenia


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

koniński, krzymów 09.03.2021 07:38


logo gminy krzymów

Wójt Gminy Krzymów przeznacza do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), oraz uchwały Nr XXIV/158/2020 Rady Gminy Krzymów z dnia 2 września 2020 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krzymów, położonej w miejscowości Brzeźno, Wójt Gminy Krzymów przeznacza do sprzedaży:

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Księga wieczysta

Miejscowość

Cena + VAT

1296/4

0,1077

KN1N/00050188/0

 

Brzeźno

 

566 390,00 zł
+ 23% VAT

 

1296/5

0,1007

1296/6

0,0997

1296/7

0,0989

1296/8

0,1042

1296/9

0,1692

1296/10

0,1031

1296/11

0,1014

1296/12

0,1008

1296/13

0,1004

1296/14

0,1061

1296/15

0,1637

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

  • dla w/w. działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Strefa gospodarcza – przemysł działalność produkcyjna – teren ofertowy na cele zorganizowanej działalności inwestycyjnej
  • dla w/w działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania tereny – zabudowa jednorodzinna
  • ww. działki znajdują się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na dz. nr 536/6 obręb Brzeźno.

W/w nieruchomość przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),  wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 09.03.2021 r.

Po upływie tego terminu i w przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej, działki gruntu zostaną sprzedane w drodze przetargu, którego warunki i termin zostaną ustalone po upływie w/w terminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzymów - Referat Gospodarczy, tel. 63 2413088.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 09.03.2021 r., poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.krzymow.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzymów i w miejscowości Brzeźno.

Wójt Gminy Krzymów

  /-/ Danuta Mazur

 Krzymów, dnia 05.03.2021 r.

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

ˆ