Wszystkie informacje


Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Gmina Krzymów 07.09.2020 15:20


Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

 OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzymów

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu: „Programu współpracy Gmi­ny Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.

Cel konsultacji:

poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Krzymów w sprawie projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji

Przedmiot konsultacji:

projekt: „Programu współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

1.Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Krzymów odbędą się terminie 10 dni od daty ukazania się niniejsze­go ogłoszenia.

2. Konsultacje uważa się za ważne, bez względu na liczbę podmiotów biorących w niej udział.

Forma konsultacji:

1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Krzymów odbywać się będą w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

2. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Gminy Krzymów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3. Uwagi można przekazać:

a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Krzymowie

ul. Kościelna 2 62-513 Krzymów

 b) drogą elektroniczną na adres: krzymow@op.pl

c) na numer faksu: 63 241 30 91

z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy z organizacjami poza­rządowymi”

Uwagi i opinie, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie będą
roz­patrywane.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Gmina Krzymów

Wójt Gminy Krzymów

Danuta Mazur

Załączniki:

  1. Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Krzymów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

  2. Projekt „Programu Współpracy Gminy Krzymów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

 

zał nr 1
Typ: pdf Rozmiar: 0.07 Mb
zał nr 1
zał nr 2
Typ: pdf Rozmiar: 0.09 Mb
zał nr 2
<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.