Wszystkie informacje


OZE - dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie

Gmina Krzymów 23.07.2020 13:39


Szanowni Państwo, w odpowiedzi na korespondencję dotyczącą realizacji Projektu nr RPWP.03.01.01-30-0148/17 pt. „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” Gmina Krzymów otrzymała odpowiedzi od Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ na zadane pytania.

W związku z powyższym przedstawiamy informacje, które pomogą mieszkańcom Gminy podjąć decyzję o podtrzymaniu uczestnictwa w projekcie.

Wyjaśnienie pojęć:

Beneficjent – Gmina Krzymów,

Odbiorca ostateczny – mieszkaniec, właściciel nieruchomości uczestniczący w projekcie.

1) Posiadanie przez mieszkańca instalacji OZE, nie wyklucza go z udziału w projekcie, pod warunkiem, że zamontowana w ramach projektu instalacja OZE będzie stanowić odrębną instalację, dającą się całkowicie wydzielić w stosunku do przedmiotu projektu pod kątem ekonomicznym i eksploatacyjnym w stosunku do instalacji już posiadanej. W przypadku posiadania dwóch instalacji OZE, z których jedna nie jest objęta projektem, odbiorca ostateczny zobowiązany jest do posiadania odrębnego licznika, bądź podlicznika dla instalacji objętej przedmiotem projektu celem monitorowania i udokumentowania ilości wytworzonej i zużytej energii. Należy natomiast pamiętać, że energia wytworzona w instalacji OZE winna być przeznaczona na potrzeby danego gospodarstwa domowego.

2) Odbiorca ostateczny w ramach projektu może dokonać montażu instalacji fotowoltaicznej na innej nieruchomości niż ta wskazana w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej, z zastrzeżeniem że będzie ona stanowić odrębną instalację dającą się całkowicie wydzielić pod kątem ekonomicznym i eksploatacyjnym. Należy pamiętać, że odbiorca ostateczny zgodnie z zasadami konkursu zobowiązany jest do zużycia wytworzonej energii wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Odbiorca musi przedłożyć stosowne dokumenty (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, dokumentację techniczną dla nowej instalacji, mapy sytuujące położenie instalacji w nowej lokalizacji).

3) Nie ma możliwości, aby dokonać montażu dodatkowych paneli do falownika, który został zamontowany w ramach projektu.

4) Beneficjent, może wyrazić zgodę na mniejsze moce instalacji u kilku odbiorców ostatecznych, lecz w takim przypadku inni odbiorcy ostateczni powinni mieć moc wyższą. Należy pamiętać iż dopuszczalna sumaryczna moc objętych projektem instalacji wykorzystujących energie słoneczna wynosi 2 MWe/MWth, a Beneficjent jest odpowiedzialny za osiągnięcie założonych wskaźników.

5) Dopuszczalna jest sprzedaż nieruchomości na której znajduje się instalacja fotowoltaiczna objęta projektem. Jeżeli dojdzie do przeniesienia własności nieruchomości objętej projektem, to nowy właściciel będzie zobowiązany do przedłożenia do Urzędu Gminy oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością.

6) Zgodnie z zasadami konkursu odbiorca ostateczny przystępując do realizacji projektu przedkładał informację o pożądanej mocy instalacji fotowoltaicznej, z uwzględnieniem że moc wytworzona w mikroinstalacjach musi być zużywana wyłącznie na cele mieszkalne. Poprzez instalacje rozumie się w tym przypadku nie tylko liczbę paneli fotowoltaicznych, ale również pozostałych jej elementów. W związku z powyższym nie ma możliwości, aby do instalacji fotowoltaicznej montowanej w ramach przedmiotowego projektu zakupić mocniejszy falownik, tak aby odbiorca ostateczny mógł we własnym zakresie dokupić panele fotowoltaiczne i zamontować je do falownika objętego projektem. Nawet w przypadku, gdy odbiorca ostateczny z własnych środków zakupi nowy falownik i zostanie on przeniesiony do wydatków niekwalifikowalnych w projekcie, to nadal będzie on stanowił element projektu, a także integralną część całej instalacji fotowoltaicznej, której elementy dofinansowane są w ramach projektu. W takim przypadku niemożliwe będzie wykazanie wypełnienia wskaźników rezultatu dot. mocy, oraz produkcji energii elektrycznej z OZE.

7) Należy pamiętać, że każda zmiana w mocy instalacji fotowoltaicznych wymaga sporządzenia nowego projektu technicznego/wykonawczego takiej instalacji i przedłożenia go do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, celem weryfikacji, a także, że dopuszczalna sumaryczna moc objętych projektem instalacji wykorzystujących energie słoneczna nie może przekroczyć 2 MWe/MWth.

8) Jeżeli odbiorca zakwalifikowany do projektu sprzedał nieruchomość, to nowy właściciel może uczestniczyć w projekcie i założyć panele fotowoltaiczne zgodnie z parametrami i miejscem wskazanym w audycie. Nowy właściciel powinien złożyć oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością.

9) W przypadku wycofania się odbiorców ostatecznych z listy uczestników projektu, Urząd Gminy przeprowadzi nabór uzupełniający w ramach zwolnionych miejsc. Po przeprowadzonym naborze nowi odbiorcy ostateczni zobowiązani będą do wykonania audytu.

10) W przypadku zmiany lokalizacji audyty załączone do wniosku będą nieaktualne mimo niezmienionej mocy instalacji. Jeżeli prace remontowe będą prowadzone w miejscu pierwotnej lokalizacji zgodnej z dokumentacja aplikacyjną, lecz nie będą miały wpływu na usytuowanie oraz moc instalacji, to nie ma potrzeby przedstawiana audytów.

11) Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu energia wytworzona w mikroinstalacji musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona do sieci zewnętrznej. W związku z powyższym:

- W przypadku gdy działalność gospodarcza prowadzona jest przez Odbiorcę ostatecznego poza nieruchomością (działką, budynkiem) objętą projektem, to nie ma przeciwskazań ku temu, aby przedmiotowy odbiorca uczestniczył w projekcie.

- W przypadku występowania działalności gospodarczej w budynku, część nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia ww. działalność nie może być zasilana energią pochodzącą z objętej projektem instalacji OZE. W ramach realizacji projektów parasolowych, regulamin konkursu nie przewiduje możliwości zasilania budynków przeznaczonych na inne cele niż bytowe, czyli np. do celów prowadzenia działalności gospodarczej/rolniczej. Celem zagwarantowania i potwierdzenia, że wyprodukowana energia pożytkowana jest na cele wyłącznie bytowe, mieszkaniec powinien posiadać odrębne liczniki dla części gospodarczej/rolniczej i mieszkalnej objętej projektem nieruchomości.

- W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w innym budynku, w obrębie działki geodezyjnej, na której znajduje się objęty projektem budynek, instalacja OZE nie może zasilać budynku lub jego części wykorzystywanych do prowadzenia ww. działalności. W przypadku, gdy przedmiotowa instalacja zasilać będzie budynek wyłącznie mieszkalny, to nie ma przeciwskazań ku temu, aby przedmiotowy odbiorca uczestniczył w projekcie.

- W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w innym budynku (sklep), w obrębie działki geodezyjnej, na której znajduje się objęty projektem budynek, instalacja OZE nie może zasilać budynku lub jego części wykorzystywanych do prowadzenia ww. działalności. Jeżeli przedmiotowa instalacja zasilać będzie budynek wyłącznie mieszkalny, to nie ma przeciwskazań ku temu, aby przedmiotowy odbiorca uczestniczył w projekcie.

Spełnienie powyższych wymogów dotyczy wszystkich mieszkańców/użytkowników danego budynku/działki, niezależnie przez kogo wykonywana jest działalność gospodarcza w obrębie danej nieruchomości.

W związku z powyższym ponawiamy prośbę do wszystkich osób zakwalifikowanych do projektu o potwierdzenie swojego udziału lub rezygnację, (jeśli jeszcze tego nie zrobiły) w Urzędzie Gminy (osobiście pok. nr 10 lub telefonicznie pod nr tel. 63 241 37 70).

 

 

odpowiedz na pytania - OZE
Typ: pdf Rozmiar: 0.51 Mb
odpowiedz na pytania - OZE
<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.