Wszystkie informacje


POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020. Infromacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Gmina Krzymów 16.06.2020 13:35


POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020. Infromacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. i dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728).

      Kandydat na rachmistrza terenowego musi być osobą:

 1. pełnoletnią;
 2. zamieszkałą na terenie danej gminy;
 3. posiadającą co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługującą się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

(zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym).

       Kandydaci na rachmistrzów terenowych składają podanie do urzędu gminy, podając:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Numer telefonu
 4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej

oraz załączając poniższe dokumenty:

 1. Oświadczenie o spełnieniu wymogu art. 20 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym. (zał. nr 1)
 2. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczenie to kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. (zał. nr 2)
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych. (zał. nr 3)

Podania na kandydatów na rachmistrzów terenowych należy składać od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r., osobiście w Urzędzie Gminy Krzymów ul. Kościelna 2 62-513 Krzymów pok. nr 2 lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR 2020”.

Dodatkowe informacje

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyskają informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statycznej, o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Z egzaminu testowego powinien uzyskać wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

W przypadku przeprowadzenia szkoleń zdalnych i egzaminu po szkoleniu kandydaci na rachmistrzów terenowych będą posługiwać się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu.

Powszechny Spis Rolny 2020 realizowany będzie od 1 września do 30 listopada 2020r.

Do przeprowadzania naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843)

                                                                                   Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                      Wójt Gminy Krzymów

 

<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.