Wszystkie informacje


Dofinansowanie na odnawialne źródła energii dla gminy Krzymów

Gmina Krzymów 10.06.2020 14:19


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 7 maja 2020 r. Gmina Krzymów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie OZE w Gminie Krzymów poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” złożonego w ramach konkursu nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17 w 2017 roku dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Projekt obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w Gminie Krzymów.

Wartość projektu: 6 576 950,52 zł, w tym dofinansowanie z UE: 5 037 341,40 zł.

Wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie 15% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji.

W pierwszej kolejności w projekcie wezmą udział mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje udziału w 2017 roku, w razie rezygnacji niektórych mieszkańców z udziału – ogłoszony zostanie również nabór uzupełniający. Na obecną chwilę Gmina nie prowadzi listy rezerwowej uczestników projektu. Obecnie trwa proces ponownej weryfikacji listy – pracownicy Urzędu Gminy kontaktują się ze znajdującymi się na niej osobami. W związku z powyższym wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu mogą również potwierdzić (osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 63 241 37 70) dalszy udział lub rezygnację z udziału w projekcie. Proces podpisywania umów organizacyjno-finansowych z mieszkańcami rozpocznie się po zakończeniu weryfikacji listy.

Wykonawca instalacji fotowoltaicznych zostanie wyłoniony w przetargu ogłoszonym przez Gminę Krzymów.

Zamontowane urządzenia i instalacje przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia projektu (zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność) stanowić będą własność Gminy i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/współwłaścicielom. Po tym okresie zostaną przekazane zgodnie z trybem i przepisami prawa Uczestnikowi na własność. Sposób przeniesienia prawa własności instalacji fotowoltaicznej zostanie uregulowany odrębną umową.

Kolejne informacje związane z realizacją projektu będą zamieszczane na stronie internetowej Gminy Krzymów.

<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.