UWAGA! KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KRZYMÓW W SPRAWIE DECYZJI PODJĘTYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM      |     PILNE! APEL WÓJT GMINY KRZYMÓW W SPRAWIE OGRANICZENIA WIZYT W URZĘDZIE GMINY      |     PILNE! INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W FUNKCJONOWANIU URZĘDU GMINY      |    

Wszystkie informacje


Brzeźno: Nadleśnictwo przebudowuje drzewostany

24.03.2020 11:51


Brzeźno: Nadleśnictwo przebudowuje drzewostany

Konińskie Nadleśnictwo na swojej stronie internetowej opublikowało informacje na temat wycinek drzew prowadzonych między innymi w okolicach Złotej Góry w Brzeźnie.

Informacja jest odpowiedzią na pytania dotyczące tej sprawy zawarte w piśmie do Nadleśnictwa. Czytamy w nim:

 „1) Jaki obszar został już wycięty? Proszę o podanie dokładnych danych, włącznie z ilością, wiekiem i gatunkiem drzew wyciętych.

Ad. 1:

W ramach działań mających na celu przebudowę drzewostanów, czyli zmianę monokulturowego składu gatunkowego lasu na wielogatunkowy lepiej dopasowany do siedliska, Nadleśnictwo Konin w latach 2012-2019, na terenie rezerwatu przyrody Złota Góra wycięło sosny, a następnie w to miejsce posadziło dęby bezszypułkowe, w ilości 42,06 tys. szt. Zabieg wykonano na łącznej powierzchni 7,40 ha (drzewa posadzono w 37 gniazdach o powierzchni 0,20 ha). Nadleśnictwo Konin w latach 2012-2019 w ramach przebudowy drzewostanów na terenie rezerwatu przyrody Złota Góra pozyskało łącznie 2 471,58 m3 drewna (95% pozyskanej masy stanowiła sosna). Zabiegowi przebudowy drzewostanów podlegają monokultury sosnowe w wieku ok. 100 lat. Obecnie tj. w 2020 r. na terenie rezerwatu Złota Góra nie były prowadzone prace związane z wycinką drzew.

Aktualnie, zgodnie z zapisami Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Konin, prowadzone jest pozyskanie drewna, ale odbywa się to poza rezerwatem Złota Góra w Leśnictwie Brzeźno, w oddziale 291c. W drzewostanie o blisko 100% udziale sosny w wieku 110 lat przeprowadzana jest rębnia, która w tej monokulturowej sośninie ma doprowadzić do zróżnicowania składu gatunkowego, gdzie docelowo po posadzeniu, 70% stanowić będzie sosna zwyczajna, 20% dąb bezszypułkowy, a 10% buk pospolity. Należy jeszcze raz podkreślić, że zabieg ten prowadzony jest w lesie gospodarczym, poza rezerwatem Złota Góra.

2) Czy te drzewa znajdowały się na obszarze objętym ochroną?

Ad. 2:

Powierzchnia drzewostanów otaczających szczyt Złotej Góry to około 500 ha z tego powierzchnia rezerwatu Złota Góra wynosi 121,14 ha. Pozostałe 380 ha stanowią drzewostany gospodarcze. Prace gospodarcze prowadzone są zarówno w rezerwacie (na podstawie obowiązującego planu ochrony rezerwatu przyrody „Złota Góra” na lata 01.01.2004-31.12.2023 oraz innych dokumentów dotyczących rezerwatu przyrody Złota Góra). Wycinka drzew w lasach gospodarczych odbywa się zgodnie z zapisami zatwierdzonego przez Ministra Środowiska, Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Konin na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r.

Obecnie w oddziale 291c Leśnictwa Brzeźno (na terenie którego znajdują się drzewostany wchodzące w skład rezerwatu przyrody Złota Góra jak również drzewostany gospodarcze otaczające wspomniany rezerwat) prowadzone są prace związane z pozyskaniem drewna. To właśnie w lasach gospodarczych odbywają się aktualnie cięcia, czyli poza rezerwatem Złota Góra. Drzewa usuwane w ramach tego zabiegu znajdują się na Złotogórskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, ale ta forma ochrony pozwala na prowadzenie działań gospodarczych. Prace te prowadzone są w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Środowiska, Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Konin na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r.

Ponadto informujemy, że drzewa pozyskane w ramach przebudowy drzewostanów na terenie rezerwatu przyrody Złota Góra w latach 2012-2019 znajdowały się na terenie objętym ochroną tj.: rezerwatu przyrody Złota Góra oraz Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wszystkie prace zrealizowane w rezerwacie Złota Góra są zgodne z zapisami zawartymi w obowiązującym planie ochrony rezerwatu przyrody „Złota Góra” na lata 01.01.2004-31.12.2023 oraz z innymi dokumentami dotyczącymi rezerwatu przyrody Złota Góra i mają na celu przebudowę drzewostanu (dopasowanie składu gatunkowego do siedliska) oraz poprawę stanu drzewostanu.

3) Czy planuje się dalsze wycinki? Jeśli tak, to na jakim obszarze?

Ad. 3:

W 2020 r. na terenie rezerwatu przyrody „Złota Góra” zaplanowano wykonanie zabiegu hodowlanego tj. rębnię IIIA w oddz. 296a w wyniku, której powstanie 8 gniazd o powierzchni 0,20 ha każde oraz woddz. 296c w wyniku której powstanie 1 gniazdo o powierzchni 0,20ha. W następnych latach prace w rezerwacie Złota Góra będą realizowane zgodne z zapisami zawartymi w obowiązującym planie ochrony rezerwatu przyrody „Złota Góra” na lata 01.01.2004-31.12.2023 oraz zgodnie z innymi dokumentami dotyczącymi rezerwatu przyrody Złota Góra. W okresie obowiązywania planu przewiduje się realizację przebudowy w pododdziałach: 293c, 296a, 296b, 296c, 296d, 296f, 302a, 302b, 302c, 302d, poprzez wycięcie gniazd (o powierzchni 15-20 arów), których łączny areał nie może przekroczyć 40% powierzchni każdego z leśnych oddziałów, następnie posadzony zostanie na gniazdach dąb bezszypułkowy, uprawa zostanie ogrodzona siatką i pielęgnowana przez następne lata. W pozostałych drzewostanach gospodarczych (poza rezerwatem przyrody Złota Góra tj. w kompleksie ok. 380 ha) prace związane z pozyskaniem drewna prowadzone będą w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Środowiska, Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Konin na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r. na powierzchni około 65 ha.

4) Jaki był cel wycinki?

Ad. 4:

Działania ochronne prowadzone na obszarze ochrony czynnej w rezerwacie Złota Góra wynikają bezpośrednio z zapisów zawartych w rozporządzeniu nr 26/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2007 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 172 pod pozycją 3748, zmieniającym rozporządzenie nr 17/07 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Złota Góra” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2007 r. Nr 172, poz. 3748) i mają na celu usuwanie gatunków obcych (modrzew europejski, sosna czarna), usuwanie osobników sosny pospolitej, zagrażających wzrostowi dębów oraz przebudowę drzewostanu w celu przywrócenia  zbiorowiskom zdegenerowanym, w szczególności zespołom kwaśnej dąbrowy (Calamagrostio arundinaceae - Quercetum-petraeae) i grądu środkowoeuropejskiego (Galio sylvatici – Carpinetum betuli) ich naturalnego składu gatunkowego drzewostanu. Wszystkie te zabiegi zmierzają do wyprowadzenia drzewostanu o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem.

W drzewostanach poza rezerwatem przyrody Złota Góra tj. kompleksie ok. 380 ha drzewostanów gospodarczych, wszystkie prowadzone działania zmierzają do zachowania trwałości lasów, kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych oraz podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów. Wiek rębności dla sosny zwyczajnej wynosi od 80 do 100 lat i po tym okresie sosna zaczyna stopniowo zamierać, dlatego należy „zastąpić” ją nowym pokoleniem po to, aby zachować trwałość i ciągłość lasu oraz zapobiec jego rozpadowi. Pozyskiwane w ten sposób drewno trafia do obywateli i przedsiębiorców. Dzięki niemu mamy drewniane stoły, krzesła, drzwi, schody i mnóstwo innych przedmiotów, których używamy co dnia.

5) Na czyj wniosek podjęto taką decyzję? Proszę o skan wniosku wraz z załącznikami,

protokołem z oględzin i innych materiałów powiązanych.

Ad. 5:

Prace gospodarcze prowadzone w rezerwacie są realizowane na podstawie obowiązującego planu ochrony rezerwatu przyrody „Złota Góra” na lata 01.01.2004-31.12.2023 oraz innych dokumentów dotyczących rezerwatu Złota Góra, natomiast w lasach gospodarczych na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Środowiska, Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Konin na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r. dlatego nie wymaga się sporządzania dodatkowej dokumentacji wpostaci wniosków, decyzji lub uzgodnień.

Wszystkie prace wykonane, wykonywane i planowane do realizacji w rezerwacie Złota Góra wynikają z zapisów zawartych w obowiązującym planie ochrony rezerwatu przyrody „Złota Góra” na lata 01.01.2004-31.12.2023 oraz innych dokumentach dotyczących rezerwatu przyrody Złota Góra. W pozostałych drzewostanach (poza rezerwatem przyrody Złota Góra) prace wykonane, wykonywane i planowane do realizacji wynikają z zapisów zawartych w zatwierdzonym przez Ministra Środowiska, Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Konin na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r.

Z tymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa Konin (adres: ul. Gajowa 2, 62-510 Konin) a dodatkowo Program Ochrony Przyrody oraz Prognoza Oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 zostały zamieszczone na stronie BIP Nadleśnictwa Konin w module „Plan Urządzenia Lasu” w celu ułatwienia dostępu wszystkim zainteresowanym do informacji.”

<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.