Wszystkie informacje


Otwarty konkurs ofert

Gmina Krzymów 08.10.2019 10:48


Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

WÓJT GMINY KRZYMÓW

Ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 1. Rodzaj zadania: wspieranie przez Wójta Gminy Krzymów wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688) w związku z uchwałą Nr XLVIII/279/2018 z dnia 18 października 2018 r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok , prowadzących działalność statutową w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi: 38.400 zł.

  Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Krzymów lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 3. Zasady przyznawania dotacji są następujące:

  1. W konkursie uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietna
  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

  3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie musi być realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzymów.

 2. Zadanie ma na celu poprawę dostępu osób niepełnosprawnych do zajęć rehabilitacyjnych poprzez zakup samochodu do poprawy warunków przewozu osób niepełnosprawnych.

 1. 3. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne będzie zwiększenie poszczególnych kosztów nie więcej niż o 10% ich wysokości.

  4. Termin realizacja zadania: od podpisania umowy do 31.12.2019 roku

 1. Termin składania ofert.

Oferty sporządzone zgodnie ze wzorem ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
(poz. 2057) należy
składać do dnia 29 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Krzymów
w sekretariacie pokój nr 15A lub drogą pocztową w kopercie z dopiskiem:„O
twarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzymów”.

Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzymów oraz na BIP.

 1. Do oferty należy dołączyć:

 a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia);

b) statut podmiotu składającego ofertę

c) pisemne zobowiązanie o pozyskaniu części środków z innych źródeł, niezbędnych do wykonania zadania.

Załączniki należy dostarczyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, oraz podpisem upoważnionej osoby.

Oferty niezgodne ze wzorem określonym w pkt. 5, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Termin, tryb i kryteria przy wyłonieniu wyboru oferty są następujące:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 30 października 2019 r. o godz. 11:00

1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

2.wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie otwartego konkursu ofert
z uwzględnieniem procedur określonych w przepisach ustawowych art. 13 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) a w szczególności
w uchwale Nr XLVIII/279/2018 z dnia 18 października 2018 r. Rady Gminy Krzymów
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok

3. wybranemu podmiotowi zostanie przyznana dotacja

Opinie w sprawie złożonych ofert wyda komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Krzymów z uwzględnieniem:

- zgodności złożonej oferty z zakresem zadania

 • - doświadczenia wnioskodawcy w realizacji tego typu zadania

  - oszczędnego kalkulowania kosztów realizacji zadania,

  - dotacja nie może przekroczyć 35 % całkowitego kosztu

8. Na zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
w 2018 roku nie przeznaczono środków finansowych.

 

 

 1.  

 

 

 

Wójt Gminy

 

Danuta Mazur

<<< Powrót do poprzedniej strony

Kategorie informacji

Biuletyn informacji publicznej

Dodatkowe informacje na temat przetargów oraz zmian w urzędzie możesz znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy krzymów.