Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku

WÓJT GMINY KRZYMÓW
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku

1. Rodzaj zadania: wspieranie przez Wójta Gminy Krzymów wykonywania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688) w związku z uchwałą
Nr XLVIII/279/2018 z dnia 18 października 2018 r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok , prowadzących działalność statutową min. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2019 r. wynosi: 13.000 zł Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Krzymów lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
3. Zasady przyznawania dotacji są następujące:
– wspieranie wykonywania określonych wyżej zadań przez wskazane podmioty odbywać się będzie w formie zlecania zadań publicznych – jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
– dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów wyżywienia, transportu i noclegów uczestników oraz realizację programu w placówce wypoczynku; dofinansowanie obejmuje wyłącznie uczestników zamieszkujących na terenie gminy Krzymów; nie będzie dofinansowywany wypoczynek organizowany poza granicami kraju.
– dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości 20 %
4. Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadania objęte ofertą realizowane będą w okresie letnich wakacji w roku 2019, a czas wypoczynku nie może być krótszy niż 5 dni.
5. Termin składania ofert.
Oferty sporządzone zgodnie ze wzorem ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r (poz. 2057) należy składać do dnia 05 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Krzymów w sekretariacie pokój nr 18A lub drogą pocztową w kopercie z dopiskiem:„Wypoczynek dzieci i młodzieży w 2019 roku.” Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzymów oraz na BIP.
6. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia);
b) dokument potwierdzający prawo reprezentowania oferenta i składania oświadczenia woli
w imieniu oferenta;
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za poprzedni rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 3511)
c) statut podmiotu składającego ofertę
d) harmonogram działań planowanych przy realizacji zadania wraz z deklaracją o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
e) pisemne zobowiązanie o pozyskaniu części środków z innych źródeł, niezbędnych do wykonania zadania.
Załączniki należy dostarczyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, oraz podpisem upoważnionej osoby.
Oferty niezgodne ze wzorem określonym w pkt. 5, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Termin, tryb i kryteria przy wyłonieniu wyboru oferty są następujące:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 07 czerwca 2019 r. o godz. 11:00
– złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem datacji,
– wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie otwartego konkursu ofert
z uwzględnieniem procedur określonych w przepisach ustawowych art. 13 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) a w szczególności
w uchwale Nr XLVIII/279/2018 z dnia 18 października 2018 r. Rady Gminy Krzymów
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok
– wybranemu podmiotowi zostanie przyznana dotacja
Opinie w sprawie złożonych ofert wyda komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Krzymów z uwzględnieniem:
• proponowanego programu w placówce wypoczynku,
• doświadczenia wnioskodawcy w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży
w latach ubiegłych,
• posiadania bazy adekwatnej do proponowanej formy wypoczynku,
• rzetelności i terminowości realizacji w przypadku dofinansowania zadania w roku ubiegłym,
• oszczędnego kalkulowania kosztów realizacji zadania,
• dotacja nie może przekroczyć 80 % całkowitego kosztu
Priorytetami będą formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
• będących sierotami, a także z rodzin zastępczych,
• z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych,
8. W 2018 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, przyznawano kwotę w wysokości 10.000 zł Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin.

Wzór oferty
Klauzula ogólna RODO

 

Wójt Gminy
/-/ Danuta MazurStowarzyszenia

Jak dojechać

Galerie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij